Tävlingskommittén

TK har inför styrelsen/Klubbens ledning ett övergripande ansvar för klubbens tävlingsverksamhet vari ingår att:

Utarbeta ett komplett tävlingsprogram (inkl seriespel) och regler för tävlingsverksamheten. Tävlingsprogrammet skall remiteras till klubbchefen/VD innan det presenteras och godkänns av styrelsen. Styrelsen ska godkänna tävlingsplaneringen senast under april månad för aktuell säsong.
Eftersträva sponsrade tävlingar där kontakter med sponsorer göres i samarbetet med VD/Klubbchefen.


.Ansvara för klubbens tävlingar inklusive registrering i GIT tillsammans med receptionspersonalen.
.Ansvara för att utbilda och upprätta rutiner för tävlingsledare inför tävlingar.
.Ansvara för utbildning för den egna verksamheten.
.Ansvara för rapporteringen av kommittémöten till VD/klubbchef.
.Ansvara för texterna under tävlingskommittén på klubbens hemsida
.Ansvara för kontinuiteten av ledamöter i kommittén.
.Hålla VD/klubbchef fortlöpande underrättad om kommitténs arbete och vid verksamhetsårets slut avge skriftlig verksamhetsberättelse.
.Utarbeta budget samt fortlöpande följa upp densamma.
.Vara den instans medlemmar vänder sig till vid frågor om handicap.
.Ansvara för medlemmarnas årliga handicaprevisionen.
.Informera om handicapsystemet till medlemmar och vikten samt kravet att sköta sin handicapredovisning.

 

Deltagare i tävlingskommittén:

Ordförande: Göran Hansson
Domare och regelansvarig: Malcolm Kvarnström
  Per-Anders Nordh
  Allan Svärd
  Thomas Björkbom
  Olle Haglund
  Johan Murman