Klubbens Stadgar

Haninge Golfklubb, stiftad 1983-10-29. Antagna 1983-10-29. Senast ändrade 2016-11-24

IDROTTENS MÅL OCH INRIKTNING

Definition: Idrott är fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation eller
uppnå tävlingsresultat.
Mål och inriktning: Idrott skall inriktas på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt avseende. Idrott skall utformas och organiseras så att den blir tillgänglig för alla dem som önskar utöva den. Idrott skall organiseras enligt demokratiska
principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma
angelägenheter. Idrott skall verka som internationellt kontaktmedel och respektera alla
människors lika värde.

ÄNDAMÅL

Golfklubben har som ändamål att verka for att medlemmarna kan utöva golfspel på klubbens bana vid Årsta slott i enlighet med idrottens mål och inriktning.

AFFÄRSVERKSAMHET

Utöver klubbens ideella verksamhet för ändamålet finns ett av medlemmarna och klubben ägt aktiebolag, Haninge GK AB (publ), nedan Bolaget. Enligt bolagsordningen ska Bolaget driva golfverksamhet med tillhörande anläggningar. Bolaget äger marken för golfspel på klubbens bana och ansvarar för drift av bana och anläggning.    

HEMORT

Föreningen har sin hemort i Haninge kommun.

STADGAR

§ 1 MEDLEMSKAP
Medlem, fysisk eller juridisk person, intas i klubben av styrelsen efter ansökan. Styrelsen får uppdra åt särskild person att inta fysisk person som medlem. Beslut att vägra medlemskap ska fattas av styrelsen. Medlemskap får vägras endast om särskilda skäl föreligger, såsom hänsyn till arten av eller syftet med klubbens verksamhet eller till annan vägande omständighet. Genom beslut av årsmöte/extra årsmöte får person på förslag av styrelsen kallas till hedersmedlem i klubben.


§ 2 UTTRÄDE
Medlem som vill utträda ur golfklubben, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat klubben. Medlem som inte fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben ska anmodas att göra det inom 30 dagar efter det att han mottagit skrivelse härom. Underlåter medlem att betala medlemsavgift inom tre månader från förfallodag, och beviljar styrelsen inte anstånd, ska denne anses ha anmält sitt utträde ur klubben.
Är medlemmen även aktieägare i Bolaget, och därmed har till aktien kopplat spelbevis, förfaller spelbeviset om inte aktien säljs eller överlåts till ny medlem.

§ 3 UTESLUTNING
Medlem får inte uteslutas ur klubben av annan anledning än att medlemmen underlåtit att
betala gällande avgifter till klubben eller Bolaget, motarbetat klubbens verksamhet eller ändamål eller uppenbarligen skadat klubbens intresse. Härvid ska beaktas om medlemmen tidigare tilldelats varning. Beslut om uteslutning fattas av styrelsen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får medlemmen tilldelas varning. Beslut om varning eller uteslutning får inte fattas förrän medlemmen beretts tillfälle att, inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, yttra sig i ärendet varvid medlemmen i beslutet ska ha underrättas om skälen till den tilltänkta åtgärden. Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid, längst sex månader från dagen för beslutet. I beslut om varning eller uteslutning ska anges vad den uteslutne ska iaktta vid överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den uteslutne medlemmen i brev med posten eller på annat betryggande sätt. Beslut om uteslutning får överklagas av den uteslutne enligt reglerna i 15 kapitlet i Riksidrottsförbundets stadgar. Sedan beslut om uteslutning fått bindande verkan får klubben inte kräva den uteslutne medlemmen på stadgade avgifter.

§ 4 MEDLEM
Medlem har rätt att delta i klubbens angelägenheter vid möten och andra sammankomster som
anordnas för medlemmarna, har rätt till fortlöpande information om klubbens angelägenheter,
ska följa klubbens stadgar samt beslut som i vederbörlig ordning fattas av organ inom klubben. Medlem har inte rätt till andel i klubbens behållning vid upplösning av klubben.

§ 5 MEDLEMSAVGIFTER
Medlem ska betala den medlemsavgift som bestämts av årsmötet. För rätt till spel på banan ska fastställd spelrättsavgift betalas till Bolaget. Spelrättsavgift fastställs av Bolagets styrelse. Medlem som icke betalt stadgade avgifter inom föreskriven tid får skriftligen anmodas att betala inom 30 dagar. Medlem som underlåtit att betala avgift och som inte angett skäl för anstånd med betalning och som godkänts av styrelsen, anses att med omedelbar verkan ha utträtt frivilligt ur klubben. Medlem som anses ha utträtt frivilligt enligt ovan ska erlägga förfallna avgifter enligt vad styrelsen bestämmer. Styrelsen äger rätt att befria medlem från avgift om synnerliga skäl föreligger.

§ 6a FINANSIERING
För finansiering av golfanläggningen finns från 1 januari 2010 ett finansieringssystem med aktier i Bolaget. Medlem ska för att erhålla en spelrätt inneha en aktie i Bolaget med tillhörande spelbevis, på de villkor och i den omfattning som framgår av bolagsordning och som fastställts av bolagsstyrelsen, allt efter fullgjord betalning för aktie.

§ 6b SPELRÄTTIGHET
Rätt att spela på bolagets banor har:
•    Medlem som betalt spelrättsavgift
•    Juniormedlem med spelrätt utan krav på aktieinnehav
•    Andra medlemmar som enligt styrelsens beslut äger rätt till spel eller person som av annat giltigt skäl är berättigad till spel på banan
•    Greenfeegäster

§ 6c SPELBEVIS
Ett spelbevis ska utställas på klubbmedlem som är aktieägare i Haninge GK AB. Är aktieägare juridisk person ska spelbevis utställas på av denne namngiven person. Medlemsregistret ska, för varje medlem som innehar spelbevis eller till den person spelbevis upplåtits, innehålla uppgifter om dennes namn och Golf-ID samt spelbevisets nummer.

§ 7 MEDLEMS DELTAGANDE I TÄVLINGAR
Medlem har rätt att delta i klubbens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrottsrörelsen. Medlem får - om inte klubbens styrelse beslutar annat - delta i tävling eller uppvisning enligt de bestämmelser som utfärdas av Svenska Golfförbundet, SGF.
Är arrangören inte ansluten till SGF får medlemmen delta endast om SGF godkänt tävlingen eller uppvisningen.

§ 8 STYRELSEN
Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska - inom ramen för Riksidrottsförbundets, Svenska Golfförbundets och dessa stadgar - verka för klubbens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Det åligger styrelsen att verkställa beslut fattade på årsmöte/extra årsmöte, förbereda mötet samt följa dessa stadgar. Styrelsen ska med arbetsgivaransvar planera, leda och fördela arbetet inom klubben.

§ 9 STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Styrelsen består av ordförande och fyra till sju ledamöter jämte två suppleanter.

§ 10 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER
Styrelseledamöter och suppleanter väljs av klubbens röstberättigade medlemmar på årsmötet för tid som sägs i 19 §. Endast röstberättigad medlem kan väljas till ledamot eller suppleant i klubbens styrelse. Av klubben eller av Bolaget anställd person får inte väljas till styrelseledamot. Styrelsen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång inträder den suppleant, vilken enligt de mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, som styrelseledamot för tiden till och med nästföljande årsmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och de övriga befattningar som behövs. Sekreterare kan alternativt adjungeras till styrelsen.  

§ 11 FIRMATECKNING
Klubbens firma tecknas, förutom av styrelsen, av den eller den styrelsen därtill utser.

§ 12 STYRELSENS SAMMANTRÄDEN
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller när minst halva antalet ledamöter så
begär. Kallelse till sammanträde ska i god tid tillställas samtliga styrelseledamöter med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas vid sammanträdet. Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande. Vid alla beslut krävs minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden. Röstning får inte ske genom ombud. I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende ska avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Sådant beslut ska anmälas vid det närmast därefter följande sammanträdet. Vid sammanträde ska protokoll föras. Protokollet ska justeras av mötesordföranden. Avvikande mening ska antecknas i protokollet. Protokoll ska föras i nummerföljd.

§ 13 STYRELSENS ARBETSUPPGIFTER
Ordföranden är klubbens officielle representant. Ordföranden leder styrelsens förhandlingar och arbete. Har ordföranden förhinder träder vice ordföranden i ordförandens ställe. I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR M M
Räkenskapsåret omfattar tiden 1 januari-31 december.
Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte följande år.

§ 15 REVISION
Revisorerna är på årsmötet valda av medlemmarna och ska för deras räkning mellan årsmöten granska styrelsens arbete. Arbetstagare i klubben eller i Bolaget får inte väljas till revisor i klubben. Minst en ordinarie revisor samt suppleant bör vara godkänd eller auktoriserad. Revisor behöver inte vara medlem i klubben. Revisorerna äger ta del av klubbens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll, medlemsmatrikel och övriga handlingar, när de så önskar. Klubben räkenskaper ska vara revisorerna tillhanda senast fem veckor före årsmötet. Revisorerna ska granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för sist förflutna räkenskapsår samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse
senast tre veckor före årsmötet.

§ 16 ÅRSMÖTE OCH FÖRSLAG TILL BESLUT
Varje år hålls ett ordinarie årsmöte. Detta möte ska hållas senast under april månad. Såväl medlem som styrelsen får ge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet. Motion (förslag) från medlem måste vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet för att kunna behandlas på årsmötet. Dock äger röstberättigad medlem i klubben på årsmöte eller extra årsmöte föreslå person till styrelseledamot, suppleant, revisor, revisorssuppleant eller till ledamot i valberedningen om denne har föreslagits för valberedningen senast den 31 januari årsmötesåret.
Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motion. Till årsmötet kallas medlemmarna genom brev eller e-post avsänd senast 14 dagar före årsmötet. Kallelsen ska innehålla preliminär föredragningslista för mötet samt årsredovisningen, inkomna motioner och valberedningens förslag till förtroendeposter.

§ 17 RÖSTRÄTT
Rösträtt på årsmöte eller extra årsmöte har medlem, som erlagt till betalning förfallna avgifter och som under året fyller minst 15 år, samt hedersmedlemmar. Rösträtten är personlig och får inte överlåtas. Medlem, som inte har rösträtt, äger yttranderätt och förslagsrätt om inte annat anges i dessa stadgar.

§ 18 BESLUTSFÖRHET
Årsmöte/extra årsmöte är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 19 FÖREDRAGNINGSLISTA
Vid årsmötet förekommer följande ärenden:
1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.
2. Fråga om mötet har behörigen utlysts.
3. Fastställande av föredragningslista.
4. Val av ordförandet.
5. Val av sekreterare för mötet.
6. Val av två justeringsmän som jämte ordföranden ska justera mötesprotokollet. Val av justeringsman sker individuellt.  
7. Styrelsens årsredovisning för det senast förflutna verksamhetsåret.
8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det sist förflutna räkenskapsåret.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
10. Val av klubbens ordförande för en tid av ett år.
11. Val av halva antalet styrelseledamöter för en tid av två år. Val av styrelseledamot sker individuellt.
12. Val av tre suppleanter till styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av ett år. Val av suppleant sker individuellt.
13. Val av två revisorer och suppleanter för en tid av ett år. Val av revisor och suppleant sker individuellt. Styrelsens ledamöter äger inte rösträtt i valet.
14. Val av ledamöter till valberedningen så att denna efter valet består av fyra ledamöter, varav två för en tid av två år och två för en tid av ett år. Av dessa fyra väljer årsmötet ordförande i valberedningen på en tid om ett år. Samtliga dessa val ska ske individuellt.
15. Behandling av förslag som väckts av styrelsen.
16. Behandling av inkomna motioner.
17. Fastställa ersättning till styrelse, övriga förtroendevalda och revisorer.
18. Val av klubbens representant till Bolagets bolagsstämma samt eventuella direktiv till denne inför röstning på bolagsstämman.
19. Övriga frågor. Frågor av ekonomisk natur får inte avgöras om de inte är angivna på föredragningslistan för mötet.

§ 20 EXTRA ÅRSMÖTE
Styrelsen får kalla klubbens medlemmar till extra årsmöte när den finner att sådant möte behövs. Vidare är styrelsen skyldig att kalla till extra årsmöte när en av revisorerna med angivande av skäl skriftligen så kräver, när det för angivet ändamål begärs av minst en tiondel av klubbens röstberättigade medlemmar, om antalet styrelseledamöter inklusive suppleanter går ned under det antal som anges i § 9 och det medför att styrelsen inte kan uppfylla kravet på beslutsförhet enligt § 12 vid styrelsemöte som ska hållas, eller det kan antas att klubben inte kan betala sina förfallna skulder eller att sådan oförmåga inträder inom kort.
När styrelsen mottagit begäran om extra årsmöte ska den inom 14 dagar kalla till sådant möte. Mötet ska hållas inom två månader från kallelsen.  
Underlåter styrelsen att tillmötesgå begäran om extra årsmöte får den som krävt mötet kalla till mötet.
Kallelse jämte föredragningslista för extra årsmöte översänds senast sju dagar före mötet till medlemmarna eller kungörs inom samma tid i ortspressen samt genom anslag på klubbens anslagstavla. Vid extra årsmöte får endast i föredragningslista upptaget ärende avgöras. Om rösträtt på extra årsmöte och om beslutsförhet vid sådant möte gäller vad som anges i 17 och 18 §§.

§ 21 BESLUT OCH OMRÖSTNING
Beslut vid årsmöte eller extra årsmöte fattas med acklamation (dvs. med ja- eller nejrop) eller efter omröstning (votering) om sådan begärs. Med undantag för de i 23 § nämnda fallen, avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet. Omröstning sker öppet, dock att val ska ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av mötesordföranden, om denne är röstberättigad. Är mötesordföranden inte röstberättigad avgör lotten. Vid val enligt § 19 ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
§ 21a FÖRFOGANDE ÖVER KLUBBENS TILLGÅNGAR
Beslut om att överlåta eller låta inteckna eller pantsätta golfklubbens fasta egendom ska fattas av årsmöte eller extra årsmöte. Detsamma gäller beslut om att upplåta nyttjanderätt i sådan egendom, utom i fall då det gäller del av ett hus. Årsmötets beslut är giltigt om minst 3/4 av antalet avgivna röster har gått med på beslutet.

§ 22 VALBEREDNING
Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en är ordförande. Ledamöterna väljs av årsmötet. Endast röstberättigad medlem kan väljas till ledamot i valberedningen. Valberedningen bör ha en sådan sammansättning att jämställdhet mellan män och kvinnor kan nås samt att olika åldersgrupper finns representerade. Arbetstagare i klubben eller Bolaget får inte väljas till ledamot i valberedningen.
Röstberättigad medlem äger rätt att till valberedningen inkomma med förslag på ledamöter till styrelse, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt kandidater till valberedningen. Styrelsen äger rätt att lämna förslag på ordförande i valberedningen. För att vara valbara vid årsmötet ska sådant förslag ha inkommit till valberedningen senast den 31 januari årsmötesåret.
Valberedningen ska presentera förslag på medlemmar till klubbens styrelse, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt till medlem i valberedningen. Senast den 1 mars årsmötesåret ska valberedningen för styrelsen presentera ett förslag på styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt kandidater till valberedningen för kommande verksamhetsår. I förslaget ska också framgå vilka i sittande styrelse som inte är beredda att kandidera för omval. Valberedningen ska också presentera övriga kandidater till styrelsemedlem som föreslagits till valberedningen eller varit aktuella för valberedningen. Valberedningens förslag på styrelseledamöter, suppleanter, revisorer och revisorssuppleanter samt kandidater till valberedningen ska delges medlemmarna i samband med kallelse till årsmötet.
Valberedningen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet ledmöter begärt det. Valberedningens förhandlingar av förtroliga. Valberedningens beslut protokollförs och protokollet med valberedningens beslut överlämnas till sittande styrelse senast den 1 mars årsmötesåret.
Valberedningen ska i sitt arbete följa verksamheten inom styrelsen. En representant för valberedningen har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden som observatör.

§ 23 STADGEÄNDRING ELLER UPPLÖSNING
För ändring av klubbens stadgar eller till upplösning av klubben krävs beslut i två konsekutiva möten med minst en månads mellanrum, varav minst ett möte ska vara ett årsmöte. För beslut krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.
Beslut om ändring av föreningens stadgar ska alltid insändas till Svenska Golfförbundet och golfdi-striktsförbundet. Dessa har härvid rätt att påkalla ändring av stadgarna om de strider mot överord-nade stadgar, bestämmelser och beslut eller på annat sätt anses vara olämpliga.

§ 24 UPPLÖSNING
I beslut om upplösning av klubben ska anges att klubbens behållna tillgångar ska användas till bestämt golffrämjande ändamål. Beslutet jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens protokoll, årsmötesprotokoll och extramötesprotokoll i ärendet, samt revisionsberättelsen jämte balans- och
resultaträkningar, ska omedelbart delges Svenska Golfförbundet.

§ 25 ÖVRIGT
Utöver dessa stadgar gäller Riksidrottsförbundets stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar samt Svenska Golfförbundets stadgar, tävlingsbestämmelser och övriga i vederbörlig ordning utfärdade föreskrifter. Styrelsens ordförande ska se till att dessa stadgar och övriga föreskrifter och anvisningar finns tillgängliga för medlemmarna.